43 % respondentů se při nakupování potravin často řídí nákupním seznamem.

Výzkum: Postojové determinanty předcházení vzniku potravinového odpadu

Autor: Jiří Remr, 24. října 2022, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha

Z výzkumu provedeném na vzorku 1 056 obyvatel Česka vyplynulo, že 47 % respondentů kontroluje před nákupem stav zásob a 43 % si napíše nákupní seznam.

Nákup potravin dle předem připraveného seznamu souvisí mj. s pohlavím, věkem a zájmem o problematiku plýtvání s potravinami. Výsledky výzkumu vypovídají o tom, že do obchodu chodí s nákupním seznamem ve větší míře ženy; přibližně polovina dotazovaných žen uvedla, že si nákupní seznam připravují často, zatímco jen pětina žen nákupní seznam buď vůbec nepoužívá, nebo si ho připravují jen výjimečně.

Nákupní seznam používají ve větší míře starší respondenti; v tomto ohledu platí, že přibližně třetina dotazovaných mladších 30 let nakupuje bez nákupního seznamu. Naproti tomu i této věkové skupině téměř dvě pětiny dotazovaných (37 %) si před návštěvou obchodu nákupní seznam připraví.

Významná je souvislost mezi přípravou nákupního seznamu a zájmu o problematiku plýtvání s potravinami. Ukazuje se totiž, že apely na přípravu nákupního seznamu coby účinného nástroje předcházení vzniku potravinového odpadu byly vyslyšeny. Téměř třípětinová většina respondentů (57 %), kteří se zajímají o problematiku food waste, deklaruje, že si nákupní seznam připravuje často. Na druhé straně podíl těch, kteří se o téma plýtvání potravinami zajímají a nákupní seznam si nepřipravují (nebo si ho připravují jen výjimečně), nepřesáhl jednu pětinu (činí 18 %).

💡 Chcete vědět více?

Podívejte se na výsledky výzkumu na ResearchGate.