METODY SEKUNDÁRNÍCH ANALÝZ    

Desk research, neboli analýza sekundárních dat, představuje techniku zpracování výsledků dříve provedených výzkumů či analýz. Sekundární analýzou získáváme nové, dosud nevyhodnocené informace o již uskutečněných projektech. Desk research umožňuje získání hlubších znalostí o zkoumané problematice či projektech.

V rámci naší činnosti využíváme následující metody:

Obsahová analýza dokumentů

Obsahová analýza je kvantitativním typem analýzy dat, která se používá pro analýzu textu, včetně přepisů rozhovorů, novin, knih, rukopisů a webových stránek určení frekvence konkrétních slov nebo myšlenek. Výsledky obsahové analýzy dokumentů umožňují identifikovat, stejně jako kvantifikovat, konkrétní nápady, koncepty a jejich přidružené vzory a trendy nápadů, které se vyskytují v rámci určité skupiny nebo v průběhu času.

Při obsahové analýze se posuzují artefakty předchozí činnosti. Analýza obsahu představuje metody a pravidla pro stanovení tematiky práce či projektu, zahrnuje slovní rozbor obsahu a rozbor a komparaci získaných informací. Vyhledávají se konkrétní slova a témata, stanovuje se četnost jejich výskytu, význam a vzájemný vztah a získané poznatky se interpretují. Pomocí obsahové analýzy lze ověřit, zda dokument (např. strategický plán, zpráva) charakterizující určitou činnost, obsahuje relevantní a použitelná data.

Analýza tisku

Re-analýza

 

Meta-analýza

Jedná se o statistickou metodu analýzy dat, při které se hromadně zpracovávají data z více různých, na sobě nezávislých analýz. Cílem této analýzy je jejich vzájemná integrace a posouzení jejich efektivity. Zároveň je díky této metodě možné identifikovat a kvantifikovat soudobé trendy případně osvětlit rozdílné závěry jednotlivých analýz.

Meta-analýza má pak mnohem větší váhu než výstupy z původních jednotlivých analýz, ze kterých byla zpracována, neboť zahrnuje mnohem více údajů, informací a dat.

V rámci této metody se vychází z toho, že díky spojení několika analýz v jednu, vznikne mnohem přesnější a objektivnější analýza dané problematiky, než jednotlivé analýzy. Účelem meta-analýzy je identifikace příčin možných rozdílů mezi jednotlivými analýzami, ověření hypotéz či omezení „falešných“ výsledků.


← ZPĚT