Evaluace

Sociální analýzy

 

EVALUACE

jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací, jehož cílem je racionální stanovení a objektivní měření hodnoty. Evaluace prováděné INESANem mají formu kontrolovaného šetření věcného základu (Merit) a přínosu (Worth) předmětu evaluace. Evaluace mohou zlepšit kvalitu a zvýšit účinnost prováděných programů či projektů, mohou optimalizovat proces jejich realizace a mohou přinést adekvátní a využitelnou zpětnou vazbu.

V oblasti evaluací se INESAN specializuje na:

  • Meta-evaluace, tj. evaluace již provedených evaluací
  • Evaluace intervencí, tj. hodnocení souboru opatření, jejichž cílem je změna či formování chování jednotlivců, společenských skupin či organizací (a to jak na úrovni jednotlivých projektů, tak i celých programů

 

 

METODY EVALUACÍ

Metody používané v oblasti evaluací vycházejí z metod primárního společenskovědního výzkumu (kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody). Velmi časté je také použití technik sekundárního výzkumu (rešerše, re-analýzy, obsahové analýzy, analýzy sekundárních dat). Spektrum metodologických nástrojů a technik, které INESAN při své činnosti používá je také doplněno o metody analýz finančních ukazatelů používaných v ekonomii a managementu (např. CBA, CEA, ROI a další). V rámci evaluací se též využívají aplikované postupy (mezi něž např. patří metoda Delphi, Peer-review, Auto-evaluace a další).

Podrobnější informace o jednotlivých metodách najdete v jednotlivých sekcích.

1. METODY ZÍSKÁVÁNÍ/SBĚRU PRIMÁRNÍCH INFORMACÍ

  • Telefonické dotazování s využitím počítače (Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI)
  • Osobní dotazování (Face-to-Face)
  • Individuální hloubkové rozhovory (In-depth Interviews)
  • Samovyplňovací dotazník (Self-Assessment Questionnaire – SAQ)
  • Deníky
  • Dotazování pomocí počítače (Computer Assisted Self-Interviewing – CASI)

 

2. METODY SEKUNDÁRNÍCH ANALÝZ

  • Obsahová analýza dokumentů
  • Analýza tisku
  • Re-analýza
  • Meta-analýza

 

3. METODY ANALÝZY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

  • CBA (Cost-Benefit Analysis)
  • CEA (Cost-Effectiveness Analysis)
  • Costing
  • ROI

 

4. APLIKOVANÉ POSTUPY

  • Metoda Delphi
  • Peer-review
  • Auto-evaluace
  • Evaluační návštěvy in-situ
  • SWOT syntéza
  • Benchmarking
  • Multicriteria analysis (MCA)

 

TYPY EVALUACÍ

  1. META-EVALUACE

  2. ANALÝZA POTŘEB (NEEDS ASSESSMENT)

  3. EVALUACE PROCESU (PROCESS EVALUATION)

  4. EVALUACE EFEKTŮ (EVALUATION OF EFFECTS)

 

Více o jednotlivých typech evaluací naleznete pod tímto odkazem.

 

PŘEDMĚT EVALUACÍ 

  1. EVALUACE PROJEKTOVÝCH DOKUMENTŮ

  2. EVALUACE INTERVENČNÍCH PROGRAMŮ A VEŘEJNÝCH POLITIK

  3. EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT

  4. EVALUACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

  5. EVALUACE JIŽ PROVEDENÝCH EVALUACÍ (META-EVALUACE)

 

Více o předmětu evaluací naleznete pod tímto odkazem.


SOCIÁLNÍ ANALÝZY

jsou cílené na společenské problémy v rámci vytyčených prioritních tematických oblastí. INESANem prováděné analýzy obvykle zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných aktivit; tím se sociální analýzy odlišují od běžných výzkumů. V rámci realizace sociálních analýz se pracovníci INESANu zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu, což umožňuje analyzované problémy detailně popsat a vyhodnotit.

V oblasti sociálních analýz je realizován zejména:

  • Primární a sekundární výzkum 

  • Syntetizující, komparativní a analytické studie

  • Případové studie